Busy Polska - Niemcy, wynajem busów Lublin

 
Rezerwacje busów do Niemiec

Chcesz zarezerwowaæ miejsce?
.
 Zadzwoñ:

Polska

Niemcy

tel. 81 503 27 33

tel. 504 252 811
Auto tel. 017 19 54 28 01

Auto tel. 017 07 76 08 89

tel. 0048 504 252 811
.

Belgia

Holandia

tel. 81 503 27 33

tel. 0048 504 252 811
tel. 81 503 27 33

tel.
0048 504 252 811

UWAGA: Ka¿d¹ rezerwacjê nale¿y potwierdziæ 1 dzieñ przed wyjazdem
.
  Dla grup zmiana trasy i rozk³adu


..
.

Nasze trasy przewozów miedzynarodowych

Lublin - Niemcy - Lublin

Lublin – Pu³awy – Radom – Przysucha - Tomaszów Maz. - Piotrków Tryb. – Be³chatów –£ódŸ – Pabianice - Zduñska Wola – Sieradz – Wieluñ – Kêpno – Oleœnica – Wroc³aw –Legnica – Zgorzelec – Dresden – Chemnitz – Zwickau – Bayreuth – Nurnberg – Ingolstadt - Munchen
.

WIÊCEJ INFORMACJI...

Lublin - Niemcy - Lublin

Lublin – Kraœnik – O¿arów - Ostrowiec Œw. – Starachowice - Skar¿ysko Kamienna – Kielce – Jêdrzejów – Szczekociny – Czêstochowa – Lubliniec – Opole – Nysa – K³odzko - Kudowa Zdrój - Hradec Kr. – Praha – Pilzn – Weidhaus – Regensburg – Landshut – Munchen - Augsburg
.

WIÊCEJ INFORMACJI...

Lublin - Holandia - Lublin

Lublin - Pu³awy - Radom - Opoczno - Tomaszów Mazowiecki - Piotrków Trybunalski - Pabianice - £ódŸ - Konin - Poznañ - Nowy Tomyœl - Œwiebodzin - Œwiecko - Magdeburg - Braunschweig - Hannover - Osnabruck - Enschede - Apeldoorn - Ultrecht - Amsterdam - Rotterdam
.

WIÊCEJ INFORMACJI...

Lublin - Belgia - Lublin

Lublin - Kraœnik - O¿arów-Ostrowiec Œw. - Starachowice - Skar¿ysko Kamienna - Kielce-Piotrków Tryb - £ask - Sieradz - Kalisz - Pleszew - Jarocin - Poznañ -Œwiebodzin - Œwiecko - Magdeburg - Braunschweig - Hannover - Bielefeld - Dortmund - Aachen - Bruksela - Antwerpia
.

WIÊCEJ INFORMACJI...

Nasza Nowa Strona

Strona POLCAR
 
 

NASZE TRASY I ROZK£AD ODJAZDÓW - 904-282-7613


Szanowni Pañstwo! Serdecznie witamy na stronie przedsiêbiostwa przewozów miêdzynarodowych Polcar!
 

         Przedsiêbiorstwo Polcar specjalizuje siê w transporcie miêdzynarodowym osób. Nasza firma zosta³a za³o¿ona w Lublinie w 1991 roku. Bogate doœwiadczenie w bran¿y sprawia, ¿e oferujemy najwy¿sz¹ jakoœæ us³ug w bardzo atrakcyjnych cenach. Wspó³pracujemy z profesjonalnymi kierowcami, doskonale znaj¹cymi drogi, po których siê poruszaj¹. Dziêki nim przewozy do Niemiec, Holandii czy Belgii odbywaj¹ siê we wczeœniej ustalonych ramach czasowych.

Dysponujemy flot¹ nowoczesnych pojazdów, wyposa¿onych w systemy klimatyzacji i ogrzewania. ZnaleŸæ w nich mo¿na tak¿e wygodne fotele z zag³ówkami. W takich warunkach podró¿uje siê wygodnie o ka¿dej porze roku, na d³ugich oraz krótkich trasach.

Kierujemy nasze nowoczesne i komfortowe busy do Niemiec (Monachium), Belgii i Holandii, przyk³adaj¹c ogromn¹ wagê nie tylko do tego, by dotrzeæ na czas, ale dbaj¹c równie¿ o bezpieczeñstwo pasa¿erów.

Najpopularniejsz¹ us³ug¹ naszej firmy jest przewóz osób na trasie Polska-Niemcy, ale nasza oferta jest o wiele bogatsza.

Mo¿na podj¹æ z nami wspó³pracê w zakresie:

  • Wynajmu busów,
  • Transfery pracowników firm na terenie ca³ej Europy,
  • Obs³uga:
    • Delegacji zagranicznych
    • Tras koncertowych
    • Eventów okolicznoœciowych, takich jak wesela, jubileusze imprezy motywacyjne i integracyjne.


Oferta

Firma transportowa Polcar oferuje busy do Monachium oraz niedrogie przewozy na trasie Polska-Niemcy. Wspó³pracujemy z doskonale wykwalifikowanymi kierowcami, a nasze pojazdy s¹ nowoczesne – wszystko to sprawia, ¿e podró¿ z nami jest bezpieczna, komfortowa i przebiega bez zbêdnych opóŸnieñ. Dodatkowo prowadzimy wynajem autobusów Lublinie i obs³ugujemy imprezy okolicznoœciowe, podwo¿¹c goœci i odwo¿¹c ich do odmów.

Kontakt

Jesteœcie zainteresowani wynajmem busa? A mo¿e chcecie dotrzeæ do Niemiec, Belgii lub Holandii? W obu przypadkach jesteœmy w stanie Wam pomóc – skontaktujcie siê wiêc z nami! Nasi przedstawiciele dobior¹ idealne rozwi¹zanie dla Waszych potrzeb. Dziêki ich pomocy znajdziecie najlepsze po³¹czenie na wybranej trasie lub rozwi¹¿ecie inny problem zwi¹zany z przewozem osób.


         Ceni¹c czas pasa¿erów staramy siê tak uk³adaæ trasê, aby zapewniæ im jak najkrótszy czas przejazdu.

         Posiadamy licencjê oraz Certyfikat Kompetencji Zawodowych na krajowy i miêdzynarodowy przewóz osób.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIÊ Z NASZ¥ OFERT¥!

 

POLCAR miêdzynarodowy przewóz osób -
Al. Kraœnicka 238b - 20-718 - Lublin - Lubelskie -
tel.: 81 503 27 33

Copyright © 2008-2015 Polcar. Wszelkie prawa zastrze¿one